nove-logo-2020-2

Grante Elixír Mladosti

B2B

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,
Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu:
REM – Invest, s.r.o.,
Sovietskej armády
203/28, 076 03 Hraň,
IČO: 36 451 568
2. Príjemcovia osobných údajov
Doprava:

Názov spoločnosti:

Obchodné meno: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

DIČ: 2021648739

IČ DPH: SK 2021648739

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 26367/B

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretim stranám s výnimkou poštových a doručovacích firiem a účtovníčke – Irena Gécziová, na spracovanie 

faktúr a účtovníctva, Asistent zákazníckych služieb – Barbora Urmacherová, Exelis s.r.o. spracovanie objednávok a príprava faktúr.

3. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44
zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ
máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na e-mail:
info@grante-elixirmladosti.sk, telefonicky volajte na číslo: +421940395885, alebo nás navštívte
osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá
osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o
svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich
osobných údajov prevádzkovateľom.
4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby
upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu,
namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);
účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov;
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti

súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie
strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje
sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie
krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal
jej osobné údaje na spracúvanie,
d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť
alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: +421940395885, resp. na elektronickej adrese: info@grante-
elixirmladosti.sk

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim
prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných
osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o
primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami
požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje
na týchto právnych základoch:
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi
právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel
priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje
spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem
prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného
záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných
údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:
a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie
uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a
náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné

a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak
je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takého spracúvania, alebo
e, na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich
osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d, namietate spracúvanie osobných údajov;
e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa
spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ
spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na
ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania

osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to
požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.
Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť
tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie
Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom
osobné údaje sa spracúvajú buď
a, na základe Vášho súhlasu,
b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie

opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo
na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov
SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu
zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu,
prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle.
Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a
kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup
k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo
na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad
spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov
či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať
úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže
uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných
nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný
písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných
údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto
písomnej informačnej povinnosti.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky a reklamačného konania

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka
ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady
predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny
kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov –desať rokov
4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov
4. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto
oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov
dobrovoľné.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k
spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám,
analýza návštevnosti, adwords, googleanalytics, heureka, facebook, instagram, mailchimp
Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači
užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné
z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré
sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač
zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu
dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

[vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690588959{background-color: #f7f8f9 !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_content size=”none” number_position=”br” title_style=”default” link_style=”default” class=”p70″][vc_column_text]

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,
Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu:
REM – Invest, s.r.o.,
Sovietskej armády
203/28, 076 03 Hraň,
IČO: 36 451 568
2. Príjemcovia osobných údajov
Doprava:

Názov spoločnosti:
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Zapísaná v obchodnom registri:

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100759/B

Sídlo spoločnosti:
Na pántoch   18
831 06  Bratislava-Rača
IČO: 47927682
DIČ: 2024147400
IČ DPH: SK2024147400

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretim stranám s výnimkou poštových a doručovacích firiem

(príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, ……konkrétne vypísať
obchodné meno, adresu a ičo. )
3. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44
zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ
máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na e-mail:
info@grante-elixirmladosti.sk, telefonicky volajte na číslo: +421940395885, alebo nás navštívte
osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá
osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o
svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich
osobných údajov prevádzkovateľom.
4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby
upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu,
namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);
účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov;
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti

súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie
strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje
sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie
krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal
jej osobné údaje na spracúvanie,
d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť
alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: +421940395885, resp. na elektronickej adrese: info@grante-
elixirmladosti.sk

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim
prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných
osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o
primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného
spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami
požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje
na týchto právnych základoch:
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi
právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel
priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje
spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem
prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného
záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných
údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:
a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie
uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a
náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné

a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak
je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takého spracúvania, alebo
e, na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich
osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o
obmedzenie ich použitia,
c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
d, namietate spracúvanie osobných údajov;
e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa
spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ
spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na
ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania

osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)
opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to
požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.
Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť
tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie
Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom
osobné údaje sa spracúvajú buď
a, na základe Vášho súhlasu,
b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie

opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo
na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov
SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu
zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu,
prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle.
Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a
kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup
k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo
na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad
spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov
či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať
úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže
uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných
nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný
písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných
údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto
písomnej informačnej povinnosti.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky a reklamačného konania

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka
ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady
predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny
kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov –desať rokov
4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov
4. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto
oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov
dobrovoľné.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k
spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám,
analýza návštevnosti, adwords, googleanalytics, heureka, facebook, instagram, mailchimp
Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači
užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné
z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré
sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač
zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu
dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.[/vc_column_text][/trx_sc_content][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][/vc_column][/vc_row]

1.
Doprava nad 50€ Zadarmo
2.
Množstevné zľavy až do 15%
3.
Darček za recenziu
4.
Využij akcie a výpredaje, o ktorých informujeme cez newsltetter / FB:
viac...