nove-logo-2020-2

Grante Elixír Mladosti

B2B

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tieto obchodne podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len “VOP”)
I. VYMEDZENIE POJMOV
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je

REM – Invest, s.r.o.

Sídlo:
Sovietskej armády 203/28 076 03 Hraň

IČO 36451568
DIČ 2020022400
IČ DPH SK2020022400
podľa §4

Zápis v ORSR
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10981/V

2. Predávajúcim je REM – Invest, s.r.o., Sovietskej armády 203/28, 076 03 Hraň, IČO: 36 451 568. Dodávateľom tovarov a služieb
ponúkaných v e-shope www.grante-elixirmladosti.sk je REM – Invest, s.r.o., Sovietskej armády 203/28, 076 03 Hraň, IČO: 36 451 568. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.
102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo
služieb.
4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
5. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného
vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením objednávky s povinnosťou platby.
6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

II. CENA
1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

III. OBJEDNÁVKA
1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného
vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke
a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa
záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe
vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky
zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
o platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
o platba prostredníctvom platobnej brány B-payment, teda platby platobnými kartami VISA alebo MASTERCARD, alebo prostredníctvom služieb Google Pay a Apple Pay.
o platba prevodom na náš účet, SK 4309000000000550407008 
2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
o zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu, vernostný program, odporúčanie a influencer program cez #influencera

3. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


V. DODACIE PODMIENKY
1. Štandardná doba dodania je 3 – 7 dní, v ostatných prípadoch Vás o termíne dodania budeme informovať
Jedná sa o prípady, keď sa čaká na naskladnenie nového tovaru napríklad.
2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami
čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
o vlastná preprava,
o kuriérskej spoločnosti SPS alebo DPD.


VI. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB
1. Predávajúci si balné neúčtuje.

Doručenie Cena dopravy pri celkovej sume objednávky
Kuriér SPS alebo DPD 4,99 € s DPH, cena za dobierku 1€ s DPH.
Možnosť bezplatne si vyzdvihnúť na výdajnom mieste po dohode v Košiciach alebo v sídle firmy, Hraň, Sovietskej armády 203,07603.

2. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.
3. Ceny poštovného a možnosti doručenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke na e-shope:
4. Pri celkovej sume objednávky nad 50 €(pre B2B odberateľov nad 100€) je doručenie bezplatne (0 €).
5. Štandardná doba dodania je 3 – 7 dní, v ostatných prípadoch Vás o termíne dodania budeme informovať.
6. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe
písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
7. V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si
predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru.
Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady. Zároveň
bude na stránkach obchodu zverejnené meno kupujúceho, ktorý si neprevzal objednaný tovar na dobierku, kým neuhradí vzniknuté
náklady.
8. V prípade, že pri platbe vopred, nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak
kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom emailu
alebo telefonicky.


VII. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia
reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


VIII. STORNO KÚPNEJ ZMLUVY
1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare,
ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.


IX. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo
dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním
tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný
deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo
doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou
dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1
Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú
zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č.
102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od
zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí
v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.
102/2014. Z.z.
6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie
funkčnosti a vlastností tovaru.


X. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list,
návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.
2. Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom: 4893 a 4894.


XII. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar,
ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v
prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť
uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade
zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli
s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.


XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@grante-elixirmladosti.sk),
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona
391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ
podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu

neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


XIV. UPOZORNENIE
Všetky informácie a zdravotné účinky potravín a výživových doplnkov nie sú určené ako lekárske odporúčania pre diagnostiku
a liečbu. Ako prevádzkovateľ eshopu nezodpovedáme za neúčinnosť potravín alebo výživových doplnkov. Žiadne informácie
uvedené v eshope nenahrádzajú spoluprácu s atestovaným lekárom.
Jednotlivé zdravotné účinky potravín a výživových doplnkov sú uvádzané ako informačné a s čo najlepším úmyslom pomôcť
zákazníkom eshopu. Zodpovednosť za správnu interpretáciu a aplikáciu jednotlivých zdravotných účinkov preberá zákazník eshopu.
Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných
z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny,
prípadne jej výživových a liečivých účinkoch. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný
charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť
žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Preto účinky produktu uvedené na tejto
stránke sú tie, ktoré boli všeobecne známe v starých dobách a nie sú garantované.


XV. ORGÁN DOZORU
Orgánom dozoru pre spoločnosť REM – Invest, s.r.o. je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných
podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente
odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú
zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia
podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č.
122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.1.2020. Informácie pre
kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

XVI. Predaj Alkoholu

1. Alkohol predávame osobám až od 18 roku veku. 

2. Kontrola veku pri dodaní alkoholu je prevádzaná kuriérom a to vizuálnou kontrolou podľa OP.

 po
1.
Doprava nad 50€ Zadarmo
2.
Množstevné zľavy až do 15%
3.
Darček za recenziu
4.
Využij akcie a výpredaje, o ktorých informujeme cez newsltetter / FB:
viac...